Regulamin konkursu

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
Organizator– Anna Kamińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZoZo design Anna Kamińska, ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa, NIP: 5311538566
Konkurs–prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
Regulamin– niniejszy regulamin Konkursu;
Uczestnik/Uczestnik Konkursu– osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;
Zadanie konkursowe- Uczestnik przystępuje do Konkursu pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 29 marca 2023 r. przez Organizatora Konkursu na profilu Zozoluxury_official na Instagramie odpowiadając na zadanie konkursowe -Jak wyobrażasz sobie zaręczyny marzeń? Oznacz 3 osoby, którym podarował/a byś bransoletkę na szczęście z diamentem. Oznacz profile @zozoluxury_offcial, @zozodesign_offical, @zozodesign_home.
Zgłoszenie– umieszczenie zadania konkursowego pod postem konkursowym na profilu zozoluxury_official na Instagramie pod adresem: ZoZo luxury (@zozoluxury_official) • Zdjęcia i filmy na Instagramie w terminie wskazanym w Regulaminie.


1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Organizatorem konkursu jest Anna Kamińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZoZo design Anna Kamińska, ul. Mokotowska 63
00-533 Warszawa, NIP: 5311538566 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru sieci Internet.

Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu zozoluxury_official dostępnym pod adresem: ZoZo luxury (@zozoluxury_official) • Zdjęcia i filmy na Instagramie.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem i przebiegiem Konkursu.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://zozoluxury.pl/ w zakładce regulamin konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs, w zakresie możliwości dokonywania zgłoszeń udziału w Konkursie w sposób wskazany w § 4 Regulaminu, rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu zozoluxury_official w serwisie Instagram w dniu 29 marca 2023 r. i kończy się w dniu 05 kwietnia 2023 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59 (czasu polskiego). Okres trwania Konkursu, wskazany w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.

 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,
b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada w trakcie trwania Konkursu możliwość wysyłania próśb o odbieranie wiadomości z innych kont w serwisie Instagram (prośby muszą być odblokowane przed opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) posiada w trakcie trwania Konkursu konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z jego regulaminem,
e) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

Uczestnicy Konkursu nie mogą przenosić praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie na osoby trzecie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

ZASADY KONKURSU

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu, określonym w § 2, napisze pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 27 maja 2022 r. przez Organizatora Konkursu na profilu Zozoluxury_official na Instagramie odpowiadając na zadanie konkursowe -Jak wyobrażasz sobie zaręczyny marzeń? (“Zadanie Konkursowe”).

Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę rymowanek stanowiące Zadanie Konkursowe.

Uczestnik konkursu fakultatywnie może polubić profil Organizatora oraz udostępnić konkurs u siebie na profilu na Instagramie, nie będzie to miało wpływu na wynik konkursu.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zamieszczenia przez potencjalnego uczestnika Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego uczestnika.

Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram tj. profilu niezablokowanego czasowo lub trwale, założonego i prowadzonego zgodnie z Regulaminem serwisu Instagram oraz politykami, zasadami i wytycznymi Instagram.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie komentarza danego Uczestnika przez serwis Instagram lub dokonanie zablokowania profilu danego Uczestnika czasowo lub trwale przez serwis Instagram.

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.

Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do nagrodzonych w Konkursie Zadań Konkursowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następującym polu eksploatacji – korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Instagram.

Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na profilu Zozoluxury_official na Instagramie nazwy profilu Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego, w celu ogłoszenia Zwycięzców w Konkursie.

Uczestnik traci prawo do nagrody, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na publikację Zadania konkursowego oraz nazwy profilu Uczestnika.

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW


Organizator powołał Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną „Komisją konkursową”).

Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni 1 (jednego) Uczestnika (zwanego dalej “Zwycięzcą”), który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem oryginalności, pomysłowości i kreatywności oraz przyzna mu nagrodę.

W ramach Konkursu Zwycięzca (1-pierwszy) otrzyma nagrodę w postaci indywidulanego projektu 1 (jednego) pierścionka z diamentem 0,50 ct i czystości VS1/F o wartości 20 000zł (dwudziestu tysięcy złotych), zwycięzca (2-drugi) otrzyma nagrodę w postaci bransoletki na szczęście z diamentem o wartości 1700zł (tysiąc siedemset złotych) odpowiadającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (zwanej dalej “Nagrodami”).

Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.

Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców i opublikuje informację o Zwycięzcach najpóźniej do końca dnia 04 czerwca 2022 r. do godziny 23:59 (czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie opublikowana na profilu na Instagramie Zozoluxury_official. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.


Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu, oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych i informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 (czternaście) dni od przekazania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do wysłania Nagród, na koszt Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do ich przyznania lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

Jeśli Nagrody nie zostaną wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takich, co do której Zwycięzca Nagrody w Konkursie utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem – Reklamacja konkursu na adres email Organizatora : zozo@zozluxury.pl. lub poprzez wysłanie żądania na adres: Anna Kamińska ZoZo design, ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie nazwy Konkursu, adres Uczestnika, na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) jest Organizator Konkursu, to jest Anna Kamińska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZoZo design Anna Kamińska, ul. Mokotowska 63,00-533 Warszawa, NIP: 5311538566

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku Zwycięzców także na potrzeby wydania Nagród.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i przyznania Nagród Zwycięzcom.

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Facebook, Inc. oraz Facebook Ireland Ltd., podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: zozo@zozoluxury.pl. lub poprzez wysłanie żądania na adres: Anna Kamińska ZoZo design, ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 27 maja 2022 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://zozoluxury.pl/ w zakładce regulamin konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, z ważnych przyczyn zmienić niniejszy Regulamin, o ile to nie pogorszy warunków uczestnictwa w Konkursie i praw nabytych przez Uczestników Konkursu, o czym poinformuje w sposób wyraźny Uczestników na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Zozoluxury_official na Instagramie.